Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για εκποιήσεις και αφερεγγυότητα. Μια παρουσίαση του Ν. Νικολαΐδη

Πώς αξιολογείται το πλαίσιο αφερεγγυότητας;

Τί πέτυχε η ΕΔΕΚ με τις τροπολογίες της;

 

Το νομοθετικό πακέτο Εκποιήσεις-Αφερεγγυότητα

 

Α. Ο Βασικός Νόμος για τις Εκποιήσεις (Τροποποιητικός νόμος τoυ περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου)  και οι σχετικοί Κανονισμοί

Β. Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας (5 νομοσχέδια)

 

Το πλαίσιο Αφερεγγυότητας νομοσχέδια:

1. Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος και Κανονισμοί.

2.  Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος

3.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος, αναφορικά με τις
εκκαθαρίσεις εταιρειών

4.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος, αναφορικά με τον
μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών

5.  περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά
Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Δυο πρόνοιες στο Μνημόνιο: εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εκποιήσεων και νομοθεσία για την αφερεγγυότητα.

Οι δύο πρόνοιες είναι αλληλένδετες.  Δεν μπορούν οι τράπεζες μόλις ένα δάνειο καθυστερήσει 120 ημέρες να αρχίζουν τη διαδικασία εκποίησης της υποθήκης.  Και να εκποιούν αδιάκριτα και κύριες κατοικίες, και επαγγελματικές στέγες, χωρίς καμιά υποχρέωση  για βιώσιμες και δίκαιες αναδιαρθρώσεις δανείων ώστε να γίνουν τα ΜΕΔ εξυπηρετούμενα, και χωρίς οι εγγυητές να έχουν καμιά ουσιαστική προστασία.

 • Είναι γι’ αυτό που η ΕΔΕΚ από την αρχή που ήρθε το ν/σ για τις εκποιήσεις είχε τη θέση ότι εκποιήσεις χωρίς αφερεγγυότητα δεν γίνεται. Αυτή τη θέση διατηρήσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
 • Όταν το Σεπτέμβρη του 2014 ήρθε στη Βουλή ο νόμος για τις εκποιήσεις, η ΕΔΕΚ πρότεινε να μπει πρόνοια στο νόμο που να αναστέλλει την ισχύ του μέχρι να έρθει και το πλαίσιο αφερεγγυότητας.
 • Δυστυχώς τα κόμματα ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ ψήφισαν το νόμο.

 

Ο νόμος για τις εκποιήσεις

Ο βασικός νόμος για τις εκποιήσεις δίνει ένα πολύ ισχυρό όπλο στις τράπεζες για να εισπράξουν καθυστερημένες οφειλές. Το θέμα είναι οι τράπεζες να επικεντρωθούν κύρια στους μεγαλοφειλετες και σε αυτούς που μπορούν αλλά επιλέγουν στρατηγικά να μην πληρώνουν. Να μην θυματοποιηθούν οι μικροί και ευάλωτοι οφειλέτες.

Ο νόμος  προβλέπει πλειστηριασμούς, χωρίς την εμπλοκή κυβερνητικής υπηρεσίας. Η μέχρι σήμερα νομοθεσία (που εξακολουθεί να είναι εναλλακτική επιλογή του δανειστή) προβλέπει διαδικασία από το Κτηματολόγιο

 

Ο νόμος για τις εκποιήσεις –  Η νέα διαδικασία:

 1. Για καθυστερήσεις δόσεων πέραν των 120 ημερών.
 2. ( Ο δανειστής αποστέλλει ειδοποίηση στον οφειλέτη, ζητώντας αποπληρωμή εντός 30 ημερών. Ο οφειλέτης μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο οπότε η διαδικασία εκποίησης είναι σε αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών.
 3. Αν ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί σε 30 ημέρες, ο δανειστής επιδίδει στον οφειλέτη δεύτερη ειδοποίηση ότι το ενυπόθηκο ακίνητο θα πωληθεί σε πλειστηριασμό σε 30 μέρες Και πάλι ο οφειλέτης μπορεί, να καταθέσει έφεση στο Δικαστήριο, για παραμερισμό της ειδοποίησης της πώλησης.

 

Ο νόμος για τις εκποιήσεις –  Καθορισμός αγοραίας αξίας:

 1. Διορίζονται δύο εκτιμητές, ένας από το δανειστή και ένας από τον οφειλέτη για τον καθορισμό εντός 30 ημερών της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.
 2. Αν η διαφορά των 2 εκτιμήσεων δεν υπερβαίνει το 25%, τότε ως αγοραία αξία ο μέσος όρος των δύο εκτιμήσεων. Σε περίπτωση όπου η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 25%, διορίζεται από ΕΤΕΚ τρίτος ανεξάρτητος εκτιμητής. Αγοραία αξία ο μέσος όρος των 2 πλησιέστερων εκτιμήσεων.

 

Ο νόμος για τις εκποιήσεις –  Πρώτος Πλειστηριασμός:

 1. Η αρχική προσπάθεια πώλησης διενεργείται μόνο με πλειστηριασμό και ισχύει επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης στο 80% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Κανένα ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί κάτω από την επιφυλασσόμενη τιμή.
 2. Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός δεν καταλήξει σε πώληση, ο δανειστής μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω προσπάθειες πώλησης του ακινήτου (μέσω νέων πλειστηριασμών ή πωλήσεων με άλλους τρόπους) για περίοδο 3 μηνών, με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης στο 80%. Μετά τους 3 μήνες δεν καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή.

 

Ο νόμος για τις εκποιήσεις –  Δεύτερος  Πλειστηριασμός:

 1. Εάν ο δανειστής δεν πωλήσει το ακίνητο εντός 1 έτους, τότε έχει την επιλογή είτε να αγοράσει το ενυπόθηκο ακίνητο στην αγοραία αξία του, η οποία εκτιμάται με εξ’ υπαρχής διαδικασία εκτίμησης, είτε επαναρχίζοντας τη διαδικασία πώλησης.
 2. Η πώληση είτε μέσω πλειστηριασμού είτε με πώληση διενεργείται με επιφυλασσόμενη τιμή όχι μικρότερη του 50% της νέας εκτιμημένης αγοραίας αξίας του.

 

Ο νόμος Περί Αφερεγγυότητας

 

Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015

Ο νόμος αυτός θεσμοθετεί και ρυθμίζει το επάγγελμα του Σύμβουλου Αφερεγγυότητας και, συγκεκριμένα, προβλέπει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για αναγνώριση επαγγελματικών σωμάτων για σκοπούς αδειοδότησης Συμβούλων Αφερεγγυότητας και την εποπτεία τους, καθώς και τη διαδικασία και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση τους.

Προβλέπονται επίσης σχετικές μεταβατικές διατάξεις ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του νόμου με τη δημοσίευση του.

 

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος 

Ο τροποποιητικός νόμος του περί Πτώχευσης Νόμου εκσυγχρονίζει τη διαδικασία πτώχευσης φυσικών προσώπων.

Προβλέπει ότι ο πτωχεύσας αποκαθίσταται με την συμπλήρωση τριών χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος πτώχευσης. Συγκεκριμένα, για τους οφειλέτες µε ή χωρίς ακίνητη περιουσία, αλλά χωρίς ικανότητα αποπληρωμής του χρέους τους, προβλέπεται απαλλαγή του οφειλέτη από το καθεστώς του πτωχεύσαντα, καθώς και απαλλαγή από τα εναπομείναντα χρέη.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015, αναφορικά με τις εκκαθαρίσεις εταιρειών:

Ο τροποποιητικός νόμος, τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμο και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης εταιρειών

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015, αναφορικά με τον μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών:

Ο νόμος αυτός θεσμοθετεί μηχανισμό για την αναδιάρθρωση του χρέους μιας εταιρείας, καθώς και τη διάσωση και αποκατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας εταιρείας, με σκοπό τη διατήρηση βιώσιμων επιχειρήσεων και την προστασία της επαγγελματικής στέγης.

Διορίζεται ανεξάρτητος σύμβουλος αφερεγγυότητας (ο εξεταστής), ο οποίος διατυπώνει σχέδιο διακανονισμού και το καταθέτει στο δικαστήριο για επιβεβαίωση.

Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων  Νόμος

Δύο νέοι μηχανισμοί σχετικά με οφειλές φυσικών προσώπων:

 • Τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής (Συναινετικά και Μη Συναινετικά) για αναδιάρθρωση του χρέους φυσικών προσώπων, ώστε να διασφαλιστεί η αποπληρωμή των πιστωτών και να διατηρηθεί η κύρια κατοικία
 • Τον Μηχανισμό Απαλλαγής Οφειλών, όπου χρεώστες χωρίς ουσιαστικό εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία, θα απαλλάσσονται από χρέος ύψους μέχρι €25.000.

 

Συναινετικά Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής:

 1. Ο χρεώστης απευθύνεται σε ένα Σύμβουλο Αφερεγγυότητας, ο οποίος ετοιμάζει σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους του.Εκδίδεται Προστατευτικό Διάταγμα από το Δικαστήριο για σκοπούς προστασίας του χρεώστη από οποιεσδήποτε ενέργειες των πιστωτών εναντίον του, για 95 ημέρες.
 2. Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας ετοιμάζει και υποβάλει, με τη σύμφωνη γνώμη του χρεώστη, προς τους πιστωτές το Σχέδιο Αποπληρωμής του χρεώστη («Συναινετικό Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής»). Αν οι πιστωτές συμφωνήσουν, τίθεται σε ισχύ κατόπιν έγκρισης από το Δικαστήριο.

 

Κυριότερα κριτήρια επιλεξιμότητας για Συναινετικό Σχέδιο:

 1. Ο οφειλέτης να είναι αφερέγγυος, δηλαδή ότι αδυνατεί να αποπληρώσει όλα τα χρέη του
 2. Να έχει συγκατατεθεί σε επιβεβαίωση των οικονομικών του στοιχείων
 3. Όχι πέραν του 25% των χρεών  του να έχουν δημιουργηθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες

 

Όροι Συναινετικού Σχεδίου:

 

 1. Δεν προνοεί για πληρωμές οι οποίες θα στερούν από το χρεώστη τα Λογικά Έξοδα Διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται βάσει κατευθυντήριων γραμμών
 2. Η αναδιάρθρωση να διατηρεί τους πιστωτές στην ίδια ή σε καλύτερη θέση από αυτήν στην οποία θα ήταν, εάν η περιουσία του χρεώστη διατίθετο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πτώχευσης Νόμου
 3. Το Σχέδιο Αποπληρωμής να στοχεύει στη διαφύλαξη της κύριας κατοικίας του χρεώστη.

 

Μη Συναινετικό  Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής

 

Σε περίπτωση που το Σχέδιο απορριφθεί από τους πιστωτές, ο χρεώστης μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος με το οποίο να επιβάλλεται το Σχέδιο στους πιστωτές. Κυριότερα κριτήρια:

 1. το συνολικό υπόλοιπο των χρεών του μέχρι €350.000
 2. Υποθήκη κύριας κατοικίας του χρεώστη, αγοραίας αξίας μέχρι €300.000
 3. η συνολική αξία των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων δεν υπερβαίνει τις €250.000
 4. ο χρεώστης αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του λόγω μείωσης του εισοδήματος του κατά τουλάχιστον 25% εξαιτίας της κρίσης

 

Συναινετικά και μη συναινετικά Σχέδια

 

 • Είναι νομικά δεσμευτικά τόσο για το χρεώστη όσο και τους πιστωτές.
 • Όταν ο χρεώστης έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προνοούνται στο Σχέδιο, ο χρεώστης απαλλάσσεται από ανεξασφάλιστα χρέη, τα οποία δεν έχουν αποπληρωθεί μέσω του Σχεδίου Αποπληρωμής.

 

 

Βασική πρόνοια για Εγγυητές

Η υποχρέωση του εγγυητή σε σχέση με το δάνειο του πρωτοφειλέτη θα ισοδυναμεί με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας της ενυπόθηκης εξασφάλισης και του υπόλοιπου του δανείου. Εάν το υπόλοιπο του δανείου είναι μικρότερο από την αξία της ενυπόθηκης περιουσίας, τότε οι εγγυητές απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους.

Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών

Ο χρεώστης υποβάλλει αίτηση προς την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, η οποία εάν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, υποβάλλει αίτηση προς το Δικαστήριο για έκδοση  Διατάγματος. Απαλλαγής Οφειλών, για τη διαγραφή χρέους μέχρι €25,000.

Οποιοσδήποτε εγγυητής ο οποίος εγγυήθηκε καθορισμένο επιλέξιμο χρέος, απαλλάσσεται από το καθορισμένο επιλέξιμο χρέος, και τυγχάνει της ίδιας προστασίας με τον χρεώστη.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για διαγραφή χρεών

 1. Να είναι αφερέγγυος και να υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσει να είναι αφερέγγυος για διάστημα δύο ετών
 2. Το μηνιαίο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή το υπόλοιπο μετά από την αφαίρεση των λογικών εξόδων διαβίωσης από το σύνολο των εισοδημάτων του, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.
 3. Τα περιουσιακά του στοιχεία να μην υπερβαίνουν το ποσό των €1.000

Συντονισμένα Σχέδια Αποπληρωμής (για φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Χρεώστης o οποίος του οποίου η κύρια κατοικία συνιστά εξασφάλιση για χρέος πολύ μικρής επιχείρησης (δηλ. επιχείρηση που απασχολεί λιγότερα από δέκα πρόσωπα), δικαιούται «Συντονισμένο Σχέδιο Αποπληρωμής».

Με το σχέδιο αυτό διορίζεται εξεταστής (όπως και στις μεγάλες επιχειρήσεις) και δίνεται η ευκαιρία, μέσα στα πλαίσια ενός Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής να ληφθούν υπόψη και τα δεδομένα της μικρής επιχείρησης.

Αυτό ήταν το πλαίσιο αφερεγγυότητας πριν τις τροπολογίες της ΕΔΕΚ.

Από την αρχή η ΕΔΕΚ έβαλε 4 βασικές προϋποθέσεις για να είναι αποδεκτό το πλαίσιο.

Καμιά από τις προϋποθέσεις μας δεν ικανοποιείτο στα νομοσχέδια.  Ακόμα και μετά την υιοθέτηση όλων των προϋποθέσεων του ΔΗΚΟ, με βάση τις οποίες το ΔΗΚΟ συμφώνησε να ψηφίσει το πλαίσιο.

Διαγραφή υπερχρεώσεων: Δεν υπήρχε αναδρομική και χωρίς προϋποθέσεις διαγραφή. Έπρεπε να προσφύγει κάποιος στο Δικαστήριο και να αποφασίσει ο Δικαστής.

1η τροπολογία ΕΔΕΚ:

Διαγράφονται άμεσα και καθολικά όλες οι υπερχρεώσεις (πανωτόκια και καταχρηστικές ρήτρες) που παράτυπα επέβαλλαν οι τράπεζες,  αναδρομικά και χωρίς απόφαση δικαστηρίου.

Προστασία εγγυητών:  Δεν υπήρχε ικανοποιητική προστασία των εγγυητών. Υπήρχε απλά η υποχρέωση των τραπεζών να εξαντλήσουν όλα τα μέτρα προς τους πρωτοφειλέτες πριν κινηθούν προς τους εγγυητές.  Οι εγγυητές παρέμεναν πλήρως υπόλογοι για τη διαφορά χρέους-αξίας υποθήκης.

2η τροπολογία ΕΔΕΚ:

Η τράπεζα δεν  μπορεί να κινηθεί  νομικά εναντίον εγγυητών των οποίων η καθαρή αξία της περιουσίας τους δεν υπερβαίνει τις €750.000, εξαιρουμένης και της κύριας κατοικίας τους, για ενυπόθηκα δάνεια με υποθήκη κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, για αρχική αξία δανείου μέχρι €250.000 ή μεγαλύτερης αρχικής αξίας αλλά με σημερινό υπόλοιπο κάτω από το ποσό αυτό (μέτρο που αγγίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των εγγυητών).

Δεν υπήρχε διαδικασία καθορισμού αντικειμενικής αξίας που να ήταν δίκαιη για τον οφειλέτη.

3η τροπολογία ΕΔΕΚ:

Ως αγοραία αξία του υποθηκευμένου ακινήτου για σκοπούς εκποίησης ή αναδιάρθρωσης δανείου λαμβάνεται αυτή που το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα αποδέχθηκε κατά τη σύναψη της συμφωνίας του δανείου.

Σε περίπτωση όπου μετά την εκποίηση παραμένει υπόλοιπο χρέους, την ευθύνη κάλυψης αναλαμβάνει ο Πρωτοφειλέτης. Εάν βρίσκεται σε πτώχευση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, τότε το ποσό κατανέμεται ισόποσα σε όλους τους εγγυητές. Εάν εγγυητής έχει πτωχεύσει ή αποθάνει το μερίδιό του δεν μεταφέρεται στους υπόλοιπους

Δεν υπήρχε καμία προστασία των μη βιώσιμων δανειοληπτών.

4η τροπολογία ΕΔΕΚ:

Προστατεύεται από εκποίηση η κύρια κατοικία, αξίας μέχρι €300.000 και η επαγγελματική στέγη μέχρι €350.0000 για τους  μη βιώσιμους δανειολήπτες, δηλαδή δανειολήπτες που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν έστω και με αναδιάρθρωση τα δάνεια τους, όπως είναι οι άνεργοι και οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος.

Το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα αναστολής εκποίησης, πτώχευσης ή καταβολής οφειλών για περίοδο 6 μηνών. Αυτό το μέτρο θα επεκτείνεται μέχρι η κυβέρνηση δεν υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο κάλυψης της κατηγορίας αυτής των οφειλετών.

 

Οι τροπολογίες της ΕΔΕΚ προστατεύουν τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές, βοηθούν να γίνονται δίκαιες και βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, και κυρίως προστατεύουν τους πιο ευάλωτους δανειολήπτες.

Όλα αυτά πετύχαμε να γίνουν αποδεκτά. Γι΄ αυτό ψηφίσαμε το πλαίσιο.

 

Ερώτημα: Μπορούσε να γίνει καλύτερο το πλαίσιο;

Η ΕΔΕΚ πέτυχε το μάξιμουμ που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Είχε μια σωστή διαπραγματευτική τακτική, η οποία αξιοποίησε στο έπακρο την ευκαιρία που δημιουργήθηκε, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η Κυβέρνηση ανέμενε ότι θα περνούσε το ν/σ έστω με μία ψήφο διαφορά. Όταν αυτό φάνηκε ότι δεν ήταν κατορθωτό, η ΕΔΕΚ έδραξε την ευκαιρία και με αποφασιστικούς χειρισμούς πέτυχε ένα πλαίσιο με πολλά θετικά για τον απλό πολίτη, και όχι για τις τράπεζες.

Η αποδοχή των προτάσεων της ΕΔΕΚ φαίνεται ότι ενόχλησε κάποιους, οι οποίοι όμως δεν ήταν σε θέση να προτάξουν κανένα ουσιαστικό επιχείρημα.

Ακούσαμε μόνο προπαγάνδα:

 • Η ΕΔΕΚ πήρε ανταλλάγματα από την κυβέρνηση
 • Το πλαίσιο είναι κακό, αφού «χάρηκε ο ΥΠΟΙΚ»
 • Οι προτάσεις της ΕΔΕΚ είναι αντισυνταγματικές
 • Δεν θα δεχθεί η Τρώικα τις προτάσεις της ΕΔΕΚ

 

Στην πραγματικότητα αυτή η εξέλιξη, απέδειξε πόσο αδιέξοδες και αντιλαϊκές είναι οι πολιτικές είτε της πλήρους αποδοχής ότι επιτάσσει η Τροικα, είτε της πλήρους άρνησης. Κάποιοι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν αδιαμαρτύρητα ότι πει η Τροικα.  Και κάποιοι ακολουθούν μια πολιτική που δεν προτείνει ούτε οδηγεί σε λύσεις. Ούτε με την μια ούτε  με την άλλη προσέγγιση βελτιώνεται ή κερδίζεται κάτι. Και το κόστος το πληρώνει τελικά ο απλός πολίτης.

Τα τελευταία γεγονότα απέδειξαν και ανέδειξαν το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΔΕΚ στις εξελίξεις στον τόπο. Με ορθολογισμό, τεκμηρίωση, με αποφασιστικότητα και με σοβαρούς χειρισμούς, μπορούμε να περάσουμε τις θέσεις και να βοηθήσουμε τον τόπο και το λαό μας.

 

Παράδειγμα 1:

Μη εξυπηρετούμενο δάνειο με υπόλοιπο €345.000

Υποθήκη: Κύρια κατοικία αξίας €300.000

Εγγυητής: Φυσικό Πρόσωπο με καθαρή περιουσία €700.000

Ο χρεώστης έχει απολέσει πέραν του 25% των εισοδημάτων του λόγω οικονομικής κρίσης

 

Πλαίσιο  Αφερεγγυότητας:

 1. Αφαίρεση υπερχρεώσεων
 2. Παράταση δανείου μέχρι τα 70 χρόνια του χρεώστη
 3. Αναδιάρθρωση δανείου με δόση που θα αφορά δάνειο €300.000 (η τράπεζα να μην είναι σε χειρότερη θέση από το αν εκποιούσε το ακίνητο). Η δόση λαμβάνει υπόψη τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας του χρεώστη
 4. Ο πιστωτής θα πρέπει να έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια αποπληρωμής όσον αφορά τον πρωτοφειλέτη προτού ζητήσει αποπληρωμή από τον εγγυητή (πχ. Πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων).
 5. Ο εγγυητής, θα έχει υποχρέωση για αποπληρωμή της διαφοράς μεταξύ  του  ποσού  του  δανείου  και  της  αξίας  της  εξασφάλισης  δηλαδή  μέγιστο ποσό €45.000. (Ο εγγυητής δεν εμπίπτει στην τροποποίηση που τονίζει ότι ο πιστωτής δε μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον του εγγυητή διότι το δάνειο του πρωτοφειλέτη είναι πέραν των €250.000).

 

Παράδειγμα 2:

Μη εξυπηρετούμενο δάνειο με υπόλοιπο €300.000

Υποθήκη: Κύρια κατοικία αξίας €350.000

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας:

Η αξία της υποθήκης είναι μεγαλύτερη από το ποσό του δανείου, συνεπώς  ο εγγυητής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του.

 

Παράδειγμα 3:

Μη εξυπηρετούμενο δάνειο με υπόλοιπο €250.000

Υποθήκη: Κύρια κατοικία

Εγγυητής: Φυσικό Πρόσωπο με καθαρή περιουσία €700.000

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας:

Δεν επιτρέπεται στον πιστωτή να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον του εγγυητή

 

Πατήστε εδώ για αναλυτική παρουσίαση του Βουλευτή Νίκου Νικολαΐδη για το θέμα των εκποιήσεων.

725_resize_1365424303

3 Responses to “Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για εκποιήσεις και αφερεγγυότητα. Μια παρουσίαση του Ν. Νικολαΐδη”

 1. Γιαννης Βασιλειου says:

  Νικο μου πολυ καλη δουλεια. Μπορειςνα μου το στειλεις στο e- mail?

 2. Αγαπητέ Γιάννη χαίρεται,

  Μπορείς να κατεβάσεις την αναλυτική παρουσίαση μου για το θέμα των εκποιήσεων πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

  http://edek.org.cy/uploads/ekpiisisedek.pdf

  Ευχαριστώ,

  Νίκος Νικολαΐδης

 3. Ηλιας Λιασιδης says:

  Κυριε Νικολαιδη θελω να σας συγχαρω για τις δικαιες τροπολογιες σας και θελω να μου πειτε αν ο χειρισμος των εγγυητων δλδ ο ισοποσος διαμοιρασμος και η μη μεταφορα αν καποιος πεθανει/πτωχευση αφορα και τους εγγυητες που ειναι σε δανεια χωρις υποθηκη.

Leave a Reply

Επιλογές